Omfattande mätning av omgivningspåverkan i bygget av Sicklaanläggningen

Vibrationssensorer och bullermätare från Sigicom används för att mäta omgivningspåverkan från arbetet med Sicklaanläggningens om- och tillbyggnad. Över 500 000 kubikmeter berg ska sprängas ut under Hammarbybacken och noggranna mätningar görs för att bland annat inte orsaka ras i backens slänter. 

Ett stenkast söder om centrala Stockholm pågår ett stort projekt där Henriksdals reningsverk byggs om och expanderas, för att bli ett av väldens modernaste. Reningsverket består av två anläggningar, Henriksdals avloppsreningsverk och Sicklaanläggningen. Ombyggnationen av anläggningarna utförs medan reningsverket är i drift 

Sicklaanläggningen ligger insprängt i berget under Hammarbybacken, en till största del konstgjord kulle som mäter 93,5 meter och som till vintern erbjuder alpin skidåkning. Dygnet runt pågår arbete med att spränga och gräva ut de stora utrymmen som krävs för den nya anläggningen. Arbetet som sker 40 meter under jord görs för att modernisera och expandera det befintliga rengöringsverkets anläggning. Cirka 530 000 kubikmeter berg ska sprängas ut för att rymma anläggningen som bland annat kommer bestå av tio nya försedimenteringsbassänger och en helt ny grovrening. Anläggningen beräknas vara klar 2026. 

Mäter för att skydda omgivningen 

Längs med Hammarbybacken och i de närliggande områdena har under arbetets gång ett stort antal mätinstrument från Sigicom har installerats för att mäta vibrationer, stomljud och annan omgivningspåverkan orsakade av det pågående arbetet. Själva Hammarbybacken är inte särskilt hårt packad och noggranna mätningar görs för att kontrollera att arbetet inte skapar acceleration i marken och orsakar ras i slänterna. 

Joakim Rehnberg

Under dagtid borras det hål i berget som sedan ska fyllas med sprängmedel. Dessa borrningar kan skapa stomljud i närliggande fastigheter vilket kan upplevas störande. Även buller från den tunga transport som går till och från arbetsplatsen mäts med bullermätare. På närliggande ställverk och andra känsliga stationer används accelerometrar, små vibrationssensorer som kan mäta mycket låga vibrationsnivåer. 

Joakim Rehnberg är byggledare över sprängningarna vid Hammarbybacken och ansvarig över att följa kontraktet som är utsett av Stockholm Vatten & Avfall. Över 50 mätinstrument har varit i drift samtidigt, och bland dessa finns både trådlösa och kablade system från Sigicoms INFRA-system. Mätarbetet utförs av Nitro Consult.

 Vi fokuserar på tre områden i det här projektet; vibrationer, stomljud och buller. I dagsläget spränger vi mindre än tio meter från den befintliga anläggning som hela tiden är i drift, så just nu handlar mätarbetet till stor del om att säkerställa vår egen anläggning, säger Joakim Rehnberg. 

Trots det stora antal mätare som använts för projektet har Joakim Rehnberg upplevt hanteringen enkel. Mätarna är förprogrammerade med bestämda standarder och mätdatan som Joakim och hans kollegor tar del av är färdiguträknad, vilket gör det enkelt för dem att snabbt veta om det behöver vidta åtgärder i arbetet. 

Mätinstrument från Sigicom

Vill du veta mer om våra produkter för vibrationsmätning, bullermätning och andra parametrar inom omgivningspåverkan? Sigicoms INFRA-system är ett komplett system för mätning av omgivningspåverkan som låter dig få kontroll över alla dina projekt via webbapplikationen INFRA Net. Läs mer om INFRA Net och våra mätinstrument här.