I Stockholm sker stora arbeten där nya tunnlar sprängs för fullt under innerstaden för utbyggnaden av tunnelbana, något vi skrivit om tidigare här. Även i Sveriges näst största stad, Göteborg, pågår sprängningar under de centrala delarna för en ny järnvägsbana under jord så att tågen kan åka genom staden i stället för runt den.

Ett av de många mätprojekt som sker i samband med arbetet är akustik- och ljudmätning i närliggande bostadshus som genomförs av konsultbolaget Ensucon. Som en del av miljökontrollen behöver projektägarna, Trafikverket, och deras entreprenörer leva upp till riktvärden för bland annat stomljud. Stomljud uppstår när vibrationer från främst borrning går som vibrationer i fast material, som berg, och sedan övergår i byggnadsstommen på hus. Trots en väldigt låg vibrationsnivå, långt under vad man skulle kunna känna med sin egen hand, är ljudet tydligt hörbart med örat. I tunnlarna under Göteborg borras upp till 15-20 meter djupa hål både för att ladda med dynamit inför sprängningar och för att täta berget så att inte vatten ska läcka in. Själva sprängningarna sker en gång om dagen och eftersom de endast pågår under ett par sekunder finns inga riktvärden på ljudtrycksnivån från det. Efter sprängning sitter löst berg kvar i tunneln som hackas bort med en hydralhammare, vilket alstrar ett mer knackande ljud som också ger stomljud.

Johan Scheuer

Johan Scheuer, mätkonsult på Ensucon, mäter stomljudsnivån i flera känsliga byggnader som ligger i nära anslutning till tunnelfronter där borrning och sprängning pågår. I mätprojektet har han cirka 35 INFRA S50 mikrofoner från Sigicom. Mikrofonerna står placerade i förråd och andra avskilda områden i byggnaderna som är sällan frekventerade av människor. Johan Scheuer har inte bara koll på ljudnivån för respektive utrymme, utan han har även genomfört bevakad mätning i närmsta lägenhet för att få fram skillnaden mellan de två ljudtrycksnivåerna och därmed få bra koll på hur det är i lägenheten från de kontinuerliga mätresultat som INFRA S50 ger.

För att hela tiden ha koll på mätresultaten har Johan Scheuer ställt in mikrofonerna på 30 sekunders tidsupplösning. När samtliga mikrofoner i samma område ger utslag förstår han att ljudet härstammar från tunnelbygget. Övervakningen är av en mycket hög detaljgrad.

– Då jag kan korrelera signalen från flera mikrofoner samtidigt går det ganska väl att avgöra vad som är stomljud från tunneln. Jag tittar också på maximalnivån och vet att om det är människor i närheten som pratar brukar maximalnivån vara upp mot 60–70 decibel eller högre. Då vet jag att de värdena är kontaminerade av störningar, säger Johan Scheuer.

Mätresultaten skickas från mätare till INFRA Net, Sigicoms webb-baserade program för hantering av instrument och mätdata. I INFRA Net går det att fjärrstyra ditt system samt ställa in alarm och triggerpunktsnivåer från dator utan att behöva besöka instrumenten på plats. INFRA Net genererar även presentationer och rapporter utifrån mätresultat.

– Jag har hittat ett ganska bra utvärderingssätt. Jag använder det grafiska gränssnittet i INFRA Net för att få en snabb uppfattning om vad som har förevarit. Sen tankar jag över all rådata i Excel och så gör vi utvärderingarna där. I Excel filtrerar vi bort sådana punkter där maximalnivån har varit hög och så vidare. Vår slutprodukt tar vi fram själva via rådata. INFRA Net använder vi för att se vilka perioder som har varit intressanta via det gränssnittet och de grafer vi får ut där, berättar Johan Scheuer.

Robust och lättanvänt system

Med många års erfarenhet som mätkonsult kände Johan Scheuer till Sigicom sedan tidigare och visste att INFRA-systemet med både mätare och programvara (INFRA Net) passade för projektet.

Det är ett väldigt robust och lättanvänt system som gör de sakerna som jag vill. Jag kan fjärrändra inställningar. Ibland kanske jag vill spela in lite ljud och ibland kanske jag vill ändra hur lång medelvärdesbildning jag ska ha. Allt det visste jag fungerar bra i INFRA Net, därför valde jag att använda Sigicoms produkter, säger Johan.

Kriterierna för en bra mätplats, utöver att det gärna ska vara ett någorlunda ostört utrymme, är en bra nätanslutning för GSM-modemet eftersom mätningarna pågår under lång tid. Johan Scheuer startade mätningarna år 2019 och uppskattar att de kommer vara i cirka fem år. Bland det underhåll som kräver besök till mätarna är batteribyten som beroende på utetemperaturen och modemanvändning sker var 2–4 vecka, samt en årlig kalibrering.

Ensucon startades sommaren 2018 av Rickard Sallermo och Gustav Johansson. Sedan dess har företaget gått bättre än vad grundarna förväntat sig och när vi idag befinner oss i början av 2022 har Ensucon 45 anställda på tre orter i Sverige. Företaget är verksamt inom miljö- och hållbarhetsfrågor och uppdragen bedrivs främst inom förorenade områden, certifieringsfrågor och tillståndsärenden. Att mäta vibration och ljudtrycksnivåer är bara en liten del av ett brett verksamhetsområde.

Här syns den gula borrkronan vid starten på upprymningen av ett 65 meter långt vertikalt tryckutjämningsschakt vid Föreningsgatan. Schaktet skall minska tryckskillnaderna i tågtunneln som uppstår vid tågpassager. Stomljudet från upprymningen uppgick till drygt 35 dBA i de närmaste bostadshusen.

Västlänkens sträckning under mark går från Gullberget vid Skansen Lejonet i norr, via Centralstationen och Kvarnberget söderut förbi Rosenlund och Haga. Vid Landala svänger tunneln av mot öster och passerar Korsvägen och Liseberg innan den svänger mot söder och kommer upp i dagen strax söder om Kallebäcksmotet. Ensucon hjälper entreprenörerna med bland annat långstidsövervakning av buller och stomljud i etapp 04 Haga och i etapp 02 Centralen.